Wei De Zhi

Wei De Zhi, China

Wei De Zhi, China

Wei De Zhi: no title, digital HP-Print, 2006, 10,5x13cm
Wei De Zhi: no title, digital HP-Print, 2006, 10,5x13cm
Wei De Zhi: no title, digital HP-Print, 2006, 10,5x13cm
Wei De Zhi: no title, digital HP-Print, 2006, 10,5x13cm
Wei De Zhi: no title, digital HP-Print, 2006, 10,5x13cm
Wei De Zhi: no title, digital HP-Print, 2006, 10,5x13cm

Links for Wei de Zhi

>>> contact Wei de Zhi